สีทอง พรีเมียม

สีทองฮาโต้
ยุโรป

AG-399

สีทองฮาโต้
อเมริกา

AG-99
AG-55