สีย้อมไม้

สีย้อมไม้
ชนิดเงา ฮาโต้

สีย้อมไม้ ฮาโต้
ชนิดกึ่งเงา

ทินเนอร์ผสมสีย้อมไม้
ฮาโต้

T8000