สเปรย์สีทอง

สเปรย์สีทอง
ฮาโต้เอมเพอเรอร์

G-3000

สเปรย์สีทอง
ฮาโต้ ยุโรป

G-6000
G-7000
G-9000

สเปรย์สีมุกเงิน

G2000

สเปรย์สีทองแดง ฮาโต้

G8000